Algemene voorwaarden

 • Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor transacties van Clearwater bv – Lauwbergstraat 235 te Menen (Lauwe) -Ondernemingsnummer BE 0715 755 971, hieronder verder ‘Clearwater’ genoemd.
 • Al onze offertes, verkopen, leveringen en installaties gebeuren tegen hiernavolgende verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen op de algemene verkoopsvoorwaarden kan enkel mits uitdrukkelijke vermelding door en akkoord van Clearwater.
 • Onze offertes zijn gebaseerd op de dan geldende kost van lonen, materialen en diensten, en zijn geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
  Onze offertes houden rekening met de beschikbaarheid van een stopcontact (< 3 meter), watertoevoer (< 1 meter) en mogelijkheid tot afvoer van spoelwater (< 3 meter) in de onmiddellijke nabijheid van het te plaatsen toestel. Bestaande koppelingen kunnen op redelijke wijze losgemaakt worden.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, behoudens bijzondere bepaling. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt onderstaande procedure toegepast:
  – 1ste kosteloze herinnering
  Indien betaling na 14 dagen niet ontvangen:
  – € 20 herinneringskost bij factuurbedrag < € 150 , € 30 + 10 % van het verschuldigde bedrag bij factuur tussen € 150 en € 500, € 65 herinneringskost + 5% van het verschuldigde bedrag bij factuur hoger dan € 500.

  Wij behouden ons het recht om kosten aan te rekenen indien de klant niet thuis is bij het aankomen van de technieker.Er dient minstens 48 u op voorhand verwittigd worden indien een interventie niet kan doorgaan, zoniet kunnen er kosten (€ 80) aangerekend worden.Het uur van aankomst van de technieker is een richtuur daar wij afhankelijk zijn van het verkeer.

 • Bij annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 % van het factuurbedrag. Het betaalde voorschot kan niet teruggeëist worden.
  Ingeval Clearwater reeds uitgaven heeft gedaan met betrekking tot de voorziene installatie, dienen deze ook betaald te worden bovenop de bovenvermelde 50 %.
 • Opmerkingen/klachten dienen binnen de 7 dagen na installatie gemeld te worden aan Clearwater.
 • Bij aanvaarding van een overeenkomst/offerte dient € 400 betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon en het resterende openstaand bedrag na installatie/levering.
 • Installatiedatum is niet gewaarborgd en wordt als richtlijn gegeven. Vertraging in deze datum geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • Onvoorziene kosten buiten de wil van Clearwater om worden in rekening gebracht.
 • Indien op verzoek van de besteller de factuur wordt opgemaakt op naam van een derde, blijft de besteller hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling en is de derde gehouden tot naleving van alle andere verbintenissen die voortvloeien uit de algemene verkoopsvoorwaarden.
 • De geïnstalleerde en meegeleverde goederen blijven eigendom van Clearwater tot volledige betaling van het openstaande saldo.
 • Als verkooporganisatie volgen wij voor defect of te herstellen toestellen de reglementering van onze fabrikanten. Indien uw product binnen de garantieperiode defect is, dan is de oplossing vrij van kost op voorwaarde dat de beschadiging of defect niet het gevolg is van foutief gebruik of externe invloeden (niet limitatief: overdruk, stroompiek, sediment, …)
  Het te herstellen product wordt opgestuurd naar de fabrikant die de herstelling uitvoert. Houdt hierbij rekening met de herstelduur.
  Bij defect buiten de garantieperiode ontvangt u een offerte met de geraamde kosten van de herstelling. Na uw goedkeuring wordt het product hersteld. Deze kost van de herstelling kan hoger of lager zijn dan de gegeven offerte. De eigenlijke kost wordt in rekening gebracht.
 • Om van de garantie te kunnen genieten moet het toestel beschermd worden door middel van een sedimentfilter voor het toestel (ten minste 25 micron of lager), het filter moet hierbij minstens jaarlijks vernieuwd worden. Het toestel wordt tevens beveiligd met een drukreduceerventiel of drukregelaar afgesteld op maximum 3.5 bar.
 • Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Hoe werkt ClearWater?

Z

Gratis en vrijblijvende afspraak

Z

Het juiste toestel bepalen

Z

Installatie en indienststelling

Z

Opvolging en onderhoud

Contacteer ons

Bestel zout